Statut

Statu Wrocławskiego Towarzystwa Akwarystycznego

Rozdział I
Nazwa, teren działalności, charakter prawny i siedziba Towarzystwa

&1.

„Wrocławskie Towarzystwo Akwarystyczne”; zwane w dalszym ciągu Towarzystwem, a w skrócie WTA, jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją zrzeszającą Obywateli polskich działającą na terytorium RP. Stowarzyszenie może powoływać i rozwiązywać jednostki terenowe w postaci grup akwarystycznych. WTA może zrzeszać także osoby fizyczne i prawne na prawach członka wspierającego.

&2.

Terenem działalności Towarzystwa są obszary Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Zarządu jest miasto Wrocław.

&3

Wrocławskie Towarzystwo Akwarystyczne posiada osobowość prawną. Władze WTA używają pieczęci określających jego nazwę.

&4.

WTA stosownie do przepisów prawa i zgodnie z przepisami niniejszego statutu może nabywać i zbywać majątek ruchomy i nieruchomy, zawierać wszelkiego rodzaju umowy, zaciągać zobowiązania, zawiązywać grupy miłośników akwarium, prowadzić w imieniu własnym lub w imieniu instytucji posiadających osobowość prawną (w wypadku zleconego reprezentowania tych instytucji) sprawy we wszystkich instancjach władz administracyjnych i sądowych jak również być członkiem instytucji posiadających osobowość prawną.

&5.

Towarzystwo ma prawo używać swej odznaki.

Rozdział II
Cele, zadania i środki działania Towarzystwa

&6.

 1. Celem i zadaniem Towarzystwa jest krzewienie w społeczeństwie polskim wśród dorosłych i młodzieży zainteresowań przyrodniczych, szczególnie akwarystycznych, zamiłowania do akwarium, szacunku dla przyrody, poważnego i odpowiedzialnego podejścia do akwarystyki, odpowiedzialności za zwierzęta zarówno pozostające pod opieką ludzi, jak też i przebywające na wolności.
 1. Towarzystwo może należeć do organizacji międzynarodowych i krajowych.

&7.

 1. Zadania nakreślone powyżej realizowane są przez:

a) organizowanie na wniosek Zarządu obywateli w grupy miłośników akwarium na obszarach Rzeczpospolitej Polskiej,
b) urządzanie zebrań, odczytów, wykładów, pogawędek, wyświetlanie przeźroczy, filmów oraz organizowanie wycieczek przyrodniczych,
c) wydawanie czasopism, książek, broszur z dziedziny akwarystyki oraz utrzymanie bibliotek dla członków Towarzystwa,
d) urządzanie wystaw, pokazów, giełd ryb akwariowych i roślin oraz innych wchodzących w zakres akwarystyki, jak również wyznaczanie konkursowych nagród i przyznawanie premii oraz dyplomów,
e) pielęgnowanie i hodowlę egzotycznej fauny i flory,
f) udzielanie fachowych porad oraz pomocy w urządzaniu akwarium członkom Towarzystwa, szkołom i świetlicom,
g) umożliwienie członkom Towarzystwa, szkołom, świetlicom, miłośnikom akwariów, nabywanie ryb, roślin, sprzętu hodowlanego i innych artykułów wchodzących w zakres akwarystyki,
h) organizowanie grup młodzieżowych przy WTA i grup WTA, Kącików Biologicznych w szkołach i świetlicach, a także klubów specjalistycznych.
i) przyznawanie wydanych przez Towarzystwo medali lub odznak za zasługi i wybitne osiągnięcia położone na polu urzeczywistnienia jego zadań. Zasady przyznawania medali lub odznak ustala odpowiedni regulamin,
j) prowadzenie fachowego poradnictwa i opiniowania prac w dziedzinie akwarystyki dla instytucji i organizacji społecznych,
k) popieranie prac naukowych i doświadczalnych z zakresu hydrobiologii,
l) budowanie i prowadzenie stałych akwariów ekspozycyjnych,
m) prowadzenie działalności gospodarczej wchodzącej w zakres branży około zoologicznej w celu uzyskania środków finansowych dla realizacji celów statutowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia właściwych władz administracji ogólnej,
n) nawiązywanie kontaktów i współpracy z członkami i związkami akwarystów innych krajów,
o) nawiązywanie kontaktów i współpracy z członkami i związkami (stowarzyszeniami) akwarystów w Polsce,

 1. Środkami umożliwiającymi realizację zadań są:

a) składki członkowskie
b) darowizny i zapisy
c) dotacje i subwencje
d) inne dochody wynikające z działalności statutowej.

 

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

&8.

a) Członkiem rzeczywistym Towarzystwa może być pełnoletni Obywatel polski, który nie jest pozbawiony praw publicznych i cieszy się dobrą opinią,
b) członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna.

&9.

Członkiem rzeczywistym może być również małoletni:
a) w wieku od 16 do 18 lat i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego
b) poniżej 16 roku życia za zgodą przedstawicieli ustawowych bez prawa udziału w głosowaniu, oraz bez biernego i czynnego prawa wyborczego. Jeśli jednak grupa zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej grupy.

&10.

Członkowie dzielą się na:

a) członków rzeczywistych
b) członków honorowych
c) członków wspierających

&11.

 1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zgłosiła na piśmie wolę przynależności do WTA na warunkach dobrowolności i została zaakceptowana w formie uchwały przez Zarząd WTA, wspomagająca materialnie, finansowo lub w inny sposób działalność Towarzystwa. Osoba fizyczna a także osoba prawna poprzez swych przedstawicieli może uczestniczyć aktywnie w działalności Towarzystwa, posiada takie same prawa jak członek rzeczywisty lecz bez czynnego i biernego prawa wyborczego.
 1. Formę i rodzaj przynależności a także ustanie członkostwa pomiędzy WTA a członkiem wspierającym ustalą zainteresowani pomiędzy sobą. Generalną zasadą będzie nieingerencja wzajemna w swe wewnętrzne sprawy.

&12.

Nowo wstępujący członkowie zobowiązani są wpłacić jednorazowo wpisowe i składkę w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie.

&13.

Tytuł honorowego członka Towarzystwa nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu za szczególne zasługi oddane dla Towarzystwa lub też za działalność korzystną dla celów Towarzystwa. Członkowie honorowi nie mają żadnych obowiązków, natomiast korzystają w pełni z praw członka rzeczywistego i wolni są od świadczeń członkowskich.

&14.

Członkowie rzeczywiści mają prawo:

1.
a) uczestniczyć we wszystkich zebraniach Towarzystwa,
b) wybierać i być wybieranymi do wszystkich władz Towarzystwa (za wyjątkiem członków wymienionych w §9.b,
c) wysuwać postulaty, opracowywać wnioski zmierzające do szybszego zrealizowania zamierzeń Towarzystwa, oraz poddawać krytyce działalność władz Towarzystwa,
d) korzystać z wszystkich urządzeń, udogodnień i przywilejów Towarzystwa,
e) posługiwać się legitymacją członkowską wydaną przez WTA.

 1. Członkom wspierającym przysługują wszystkie prawa wymienione w §14.1. za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

&15.

Członkowie są zobowiązani:
a) przestrzegać przepisów niniejszego statutu oraz regulaminów, instrukcji i zaleceń Władz Towarzystwa,
b) popierać działalność Towarzystwa i szerzyć jego idee,
c) opłacać regularnie składki członkowskie,
d) współpracować w miarę swych możliwości przy wszelkich pokazach, wystawach i innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo.

&16.

Prawa członkowskie traci się przez:
a) śmierć
b) wystąpienie
c) wykluczenie.

&17.

Każdy członek może wystąpić z Towarzystwa składając uprzednio Zarządowi odpowiednie oświadczenie (ustne lub też na piśmie). Tryb wystąpienia członka wspierającego może nastąpić zgodnie z zawartymi wspólnymi wcześniejszymi ustaleniami. Wystąpienie nie zwalnia członka od uregulowania składek członkowskich do chwili wystąpienia.

&18.

 1. Członek Towarzystwa może być zawieszony uchwałą Zarządu w przypadku popełnienia mniejszej wagi czynów niezgodnych ze statutem, regulaminami, uchwałami, zarządzeniami Władz Towarzystwa, celowego i systematycznego uchylania się od prac Towarzystwa, nie opłacania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Zarząd jest zobowiązany powiadomić pismem członka Towarzystwa o zawieszeniu, podając równocześnie sposób odwołania się do instancji wyższej Towarzystwa.
 1. Członek nie opłacający składek dłużej niż 12 miesięcy zostaje automatycznie zawieszony w prawach członkowskich bez powiadomienia.

&19.

 1. Zarząd ma prawo wykluczyć członka w przypadku jego działania na szkodę Towarzystwa, popełnienia przez niego czynów hańbiących, niezgodnych z etyką i honorem obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, nie stosującego się do postanowień statutu, regulaminów, uchwał i zaleceń Władz Towarzystwa. Postanowienia Zarządu o wykluczeniu członka posiadają swą moc obowiązującą od chwili podjęcia decyzji. Zarząd jest zobowiązany powiadomić pisemnie członka o wykluczeniu, podając powody wykluczenia oraz sposób odwołania się do instancji wyższej Towarzystwa.
 1. Członek nie opłacający składek przez okres dłuższy niż 18 miesięcy zostaje automatycznie wykluczony z Towarzystwa. Zarząd jest zobowiązany powiadomić pisemnie członka o wykluczeniu, podając powody wykluczenia oraz sposób odwołania się do instancji wyższej Towarzystwa.

&20.

1) Członkom zawieszonym lub wykluczonym przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od doręczenia powiadomienia. Odwołanie winno być złożone pisemnie na ręce Sekretarza lub Prezesa albo wysłane pocztą na adres Towarzystwa.
2) Członek zawieszony lub wykluczony nie może z tego powodu rościć żadnych pretensji do zwrotu składek członkowskich lub odszkodowania.

ROZDZIAŁ IV

Władze Towarzystwa

&21.

 1. Władzami Towarzystwa są:

a) Walne Zebranie – Zwyczajne i Nadzwyczajne,
b) Zarząd Towarzystwa
c) Komisja Rewizyjna
d) Sąd Koleżeński.

 1. Wymienione wyżej Władze WTA działają zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu, regulaminami i wytycznymi Walnego Zebrania, jak również obowiązane są do przestrzegania przepisów o stowarzyszeniach i zarządzeń administracji ogólnej.
 2. Członkowie Władz Towarzystwa swe funkcje pełnią społecznie za wyjątkiem członków zatrudnionych na stanowisku pracowniczym, których ilość i wysokość ich wynagrodzeń określi Walne Zebranie.

&22.

Walne Zebranie WTA jest najwyższą władzą Towarzystwa i zwoływany jest przez Zarząd jako:

a) sprawozdawcze co 2 lata,
b) sprawozdawczo wyborcze, co cztery lata.
c) Nadzwyczajne Walne Zebranie WTA może być zwołane w każdej chwili na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na żądanie 2/3 aktualnej liczby członków WTA.

&23.

W Walnym Zebraniu WTA wszyscy członkowie rzeczywiści i honorowi biorą czynny udział z prawem głosu stanowiącego, a członkowie wspierający z głosem doradczym. Na zebraniu takim przewodniczy wybrany spośród członków przewodniczący, który powołuje sekretarza oraz kieruje obradami.

Obrady Walnego Zebrania WTA są jawne.

&24.

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia pisemnie członków WTA, na co najmniej 30 dni przed terminem zebrania. Na posiedzeniach Walnego Zebrania przewodniczy wybrany spośród delegatów przewodniczący, który powołuje sekretarza oraz kieruje obradami. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale połowy ilości członków – w pierwszym terminie, natomiast bez względu na ilość obecnych – w drugim terminie. Z obrad Walnego Zebrania spisuje się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz, a przechowywany jest w aktach Zarządu WTA.

&25.

Do zakresu działania Walnego Zebrania w szczególności należy:

a) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, po rozpatrzeniu sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
b) uchwalanie planów budżetowych i gospodarczych oraz wytycznych Zarządu na okres dwóch lat,
c) rozpatrywanie wszelkich spraw przedstawionych przez Zarząd,
d) nadawanie godności członka honorowego,
e) ustalanie wysokości składek członkowskich,
f) podejmowanie uchwał o zmianie statutu,
g) podejmowanie uchwał o ewentualnym rozwiązaniu związku, stosownie do §37 niniejszego statutu,
h) rozstrzyganie odwołań od orzeczeń Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
i) zatwierdzanie lub uchylanie zarządzeń i postanowień Zarządu wydanych w okresie międzyzjazdowym,
j) wybór na okres 4 – letniej kadencji w trybie jawnym, imiennie prezesa i od 5 członków Zarządu WTA, 3 członków Komisji Rewizyjnej, oraz 3 członków Sądu Koleżeńskiego.
k) odwoływanie poszczególnych członków Zarządu w przypadku niewywiązywania się z nałożonych obowiązków,
l) wybór członków Zarządu w czasie trwania kadencji w ramach uzupełnienia składu, z uwzględnieniem §28,
m) podejmowanie decyzji o zawieszeniu i wykluczeniu członków Towarzystwa.

&26.

Zarząd WTA składa się z:
a) Prezesa
b) Wiceprezesa
c) Sekretarza
d) Skarbnika
e) 2 członków zarządu.

Bezpośrednio po wyborze, jednak nie później niż w ciągu 5 dni, Zarząd zbiera się na posiedzenie, celem ostatecznego ukonstytuowania się. Posiedzeniu przewodniczy prezes Zarządu, Prezydium zaś stanowią: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik. Zarząd zbiera się na posiedzeniach w miarę potrzeby, nie mniej jednak niż raz na trzy miesiące. Z posiedzeń Zarządu spisuje się protokół, podpisany przez prezesa i sekretarza.

&27.

Wrocławskie Towarzystwo Akwarystyczne reprezentowane jest na zewnątrz przez Prezesa lub wiceprezesa. Wszelka korespondencja wychodząca podpisywana jest przez Prezesa lub wiceprezesa i sekretarza lub skarbnika. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie zobowiązania majątkowe i finansowe podpisuje Prezes lub jego zastępca oraz sekretarz lub skarbnik, zaopatrując je w pieczęć okrągłą Towarzystwa.

&28.

Ustępujący członkowie Zarządu maja prawo ponownej wybieralności do władz Towarzystwa po uzyskaniu absolutorium. W razie zdekompletowania się Zarządu podczas kadencji, Zarząd ma prawo dokooptować nowego członka spośród członków Towarzystwa do czasu najbliższego Walnego Zebrania.

&29.

Działalnością Zarządu kieruje Prezes. Ustala on plan pracy, wyznacza terminy zebrań i przewodniczy im. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów, a w razie ich równości, decyduje głos Prezesa. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

&30.

Do zakresu działania Zarządu w szczególności należy:
a/ załatwianie wszelkich spraw wynikających ze statutowej działalności Towarzystwa,
b/ zwoływanie Walnego Zebrania,
c/ wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania,
d/ zawieszanie w czynnościach poszczególnych członków we wszystkich przypadkach stwierdzenia ich winy i bezczynności,
e/ powoływanie organów wykonawczych Zarządu: biura prezydialnego Zarządu do prowadzenia działalności: administracyjno – gospodarczej, komisji, działów i sekcji koniecznych do wykonywania statutowych zadań Towarzystwa. Zakres kompetencji, tryb działania i strukturę organów ustalają regulaminy zatwierdzane przez Zarząd.
f/ wydawanie okólników, instrukcji i zarządzeń w zakresie działalności Towarzystwa, jak również książek, broszur, czasopism w zakresie akwarystyki oraz utrzymywanie bibliotek dla członków Towarzystwa,
g/ podejmowanie uchwał w ramach postanowień Walnego Zebrania, zbywanie lub nabywanie praw majątkowych i zaciąganie zobowiązań. W przypadkach szczególnie ważnych i pilnych, Zarząd może podjąć uchwałę w każdym zakresie zadań Towarzystwa, podlegającą obowiązkowi wykonania. Uchwała taka wymagać będzie zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zebraniu.
h/ przygotowanie preliminarzy budżetowych na podstawie rocznych i okresowych planów działalności oraz prowizorium budżetowego na okres od 1 stycznia do dnia Walnego Zebrania,
i/ uchwalenia koniecznych przesunięć budżetowych w planie ustalonym przez Walne Zebranie,
j/ przyznawanie medali i odznak związkowych, nagród, premii, wyróżnień i dyplomów za działalność na polu zagadnień akwarystyki i za zasługi dla Towarzystwa.

&31.

Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i 2 członków. Po wyborach KR zbiera się najpóźniej w ciągu 3 dni na posiedzenie, celem ukonstytuowania się, wybierając spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza. KR ma prawo w każdej chwili badać działalność finansową, gospodarczą i organizacyjną Władz Towarzystwa, ma dostęp do wszystkich ksiąg i korespondencji związkowej. Ze swej działalności kontrolnej i rewizyjnej sporządza protokół podpisany przez przewodniczącego i co najmniej 1 członka. Ma ona prawo zwołania Walnego Zebrania na mocy swej uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

&32.

Sąd Koleżeński składa się z Przewodniczącego i 2 członków. Po wyborach SK zbiera się najpóźniej w ciągu 3 dni na posiedzenie, celem ukonstytuowania się, wybierając spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza. SK rozstrzyga sprawy wynikłe między członkami władz głównych w I instancji. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów. Sąd Koleżeński może przekazać sprawy do Państwowych Sądów Powszechnych w przypadkach, kiedy naruszone zostaną nie tylko przepisy organizacyjne Towarzystwa, ale obowiązujące przepisy prawne. Członkowie Sądów Koleżeńskich są samodzielni i niezawiśli w wykonywaniu swych czynności.

&33.

Sądy Koleżeńskie uprawnione są do stosowania następujących kar:
a/ ostrzeżenie
b/ nagana z upomnieniem
c/ zawieszenie w prawach członka na okres nie dłuższy niż rok

Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie do Walnego Zebrania WTA w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia.

&34.

Grupy WTA
Grupy tworzy się w miejscowościach, w których istnieje pewna ilość miłośników akwarium – członków Towarzystwa, która uzasadnia potrzebę lokalnej komórki organizacyjnej WTA. Grupa powinna liczyć co najmniej 5 członków. Decyzję o powołaniu grupy podejmuje Zarząd WTA. Zebranie grupy wybiera kierownika grupy, który kieruje pracą grupy. Kierownik zbiera składki i inne opłaty od członków i odprowadza je do Zarządu WTA. Wydatki grupy pokrywa Zarząd zgodnie z budżetem. Członek grupy korzysta z wszelkich praw i przywilejów członka WTA. Kierownikiem grupy może być wybrany członek rzeczywisty. Kierownik grupy może brać udział w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

 

ROZDZIAŁ V

Przepisy ogólne

&35.

Zmiana statutu Wrocławskiego Towarzystwa Akwarystycznego może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków.

&36.

Wnioski o zmianę statutu winny być składane do Zarządu co najmniej na trzy miesiące przed terminem Walnego Zebrania.

&37.

Rozwiązanie Towarzystwa nastąpić może na podstawie uchwały Walnego Zebrania przy udziale 2/3 ogólnej liczby członków, w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów.

&38.

W przypadku ustania działalności Towarzystwa, majątek jego po uprzednim całkowitym uregulowaniu zobowiązań przechodzi na cele społeczne lub wskazany cel przez Walne Zebranie rozwiązujące Towarzystwo.

&39.

Z chwilą rozwiązania Towarzystwa, jeśli Walne Zebranie nie ustali likwidatora, obowiązki Komisji Likwidacyjnej przejmuje Zarząd.

&40.

Księgi kasowe i dowody finansowo – księgowe winny być przechowywane przez okres przewidziany ustawą, inne dowody stosownie do postanowienia władzy zwierzchniej Towarzystwa na mocy podjętej uchwały.

&41.

Rokiem pracy Wrocławskiego Towarzystwa Akwarystycznego jest rok kalendarzowy.

 

Niniejszy statut uchwalono w dniu 17.06.2000 w trakcie I Walnego Zebrania. Zmieniono go w dniu 01.02.2007 uchwałą Walnego Zebrania.